Deffrodd Bob Jones o drwmgwsg, ac agor ei geg led y pen i ddylyfu gên. Dyna gamgymeriad. Llifodd llond lle o ddŵr dillad budur i mewn drwy ei geg agored a lawr ei gorn gwddw fel neidr oer lysnafeddog– ych a fi.

Ond sut ar wyneb y ddaear y llwyddodd dŵr dillad budur i gyrraedd ceg Bob druan, ac yntau yn amlwg yn ei wely yn cysgu yn drwm? Wel mi ddyweda i wrthach chi sut. Mae Bob Jones yn byw mewn peiriant golchi dillad. Mae’n ddyn bach bach. Mae’n llai na llygoden, yr un mor fach ag ŵy, cyn lleied â thanjarîn ac union yr un maint â’i gefnder, Taid – sy’n byw mewn cloc rhywle yng Ngogledd Cymru.

Ar ôl pesychu am ddau funud i gael gwared o’r dŵr budur o’i geg, oedodd Bob – a chofio ei bod yn ben-blwydd arno. HWRE! Crafodd ei ben moel, a meddwl yn galed. Faint oedd ei oed o eto? Roedd o’n eithaf hen yn reit siŵr, mor hen nes ei fod wedi byw mewn mangl ddillad ddau gan mlynedd yn ôl. Mor ofnadwy o hen nes ei fod wedi byw o dan garreg cyn hynny gyda dim ond pryf genwair a dau bryf lludw yn gwmni.

Yn sydyn cofiodd faint oedd ei oedran. Roedd heddiw yn ben-blwydd pwysig iawn. Heddiw, ar Ddydd Gŵyl Dewi 2018 – roedd Bob Jones yn dathlu ei ben-blwydd yn DDWY FIL OED. Waw. Dyna i chi hen. Doedd Dewi Sant ddim hyd yn oed wedi cael ei eni ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Pe byddai Bob Jones yn gallu gwneud gwyrthiau, fel rhoi hances ar y ddaear ag achosi i fryn bach godi o dan ei draed, efallai mai Dydd Gŵyl Bob Sant fydden ni yn ei ddathlu heddiw. Ond yn anffodus, yr unig wyrth y mae Bob yn gallu ei chyflawni yw dal ei wynt o dan y dŵr am amser hir tra fod y peiriant golchi yn troi a throi am ddwy awr.

Edrychodd Bob o’i amgylch yn nrwm y peiriant golchi. Oedd yna gacen neu anrheg yn aros amdano? Yn anffodus doedd dim byd i’w weld ond sanau yn dawnsio yn y swigod a’r dŵr budr. “Dyna siom” meddai wrth ei anifail anwes, Twm y Gwm Cnoi. Ond atebodd Twm mohono – gan mai gwm cnoi oedd o, a doedd ganddo ddim ceg. I ddweud y gwir doedd Twm y Gwm Cnoi ddim yn gwmni da iawn. Doedd o ddim yn gwneud llawer o ddim byd heblaw sticio i bethau. Oherwydd hyn, roedd Bob Jones braidd yn unig.

Tybiodd iddo deimlo deigryn yn rowlio lawr ei foch, ond cofiodd ei fod mewn peiriant golchi dillad – a fod dŵr yn tasgu dros ei ben fel rhaeadr. Dagrau’r dillad. Gafaelodd Bob yn dynnach yn Twm y Gwm Cnoi, ei unig ffrind yn y byd.

Daeth Bob o hyd i staen sôs coch ar grys-T. Un o’i hoff fwydydd. Sugnodd ar y staen sôs coch nes fod y crys T yn lân. “Mmmm blasus”. Dwy awr yn ddiweddarach, a daeth sŵn “bîîîîb” y peiriant golchi i nodi fod y dillad yn lân. Gwisgodd Bob drôns ar ei ben fel het, a neidio o’r peiriant ar ei gerbyd chwim – y sugnwr llwch pwerus coch. Y model diweddaraf. Pwysodd Bob y botwm ‘ymlaen’ a ffwrdd â fo am dro i’r gegin i chwilio am stwffin a pharti pen-blwydd.

* * *

Roedd Atishw yn eistedd yn y peiriant sychu dillad yn chwythu ei thrwyn hefo hances boced pan welodd Bob yn gwibio heibio mewn cerbyd coch smart iawn. Roedd Atishw yn hogan swil, felly cuddiodd tu ôl i ddrws y peiriant rhag ofn i Bob ei gweld. Ond roedd llwch dillad sych yn cosi ei thrwyn, ac yn sydyn roedd hi wedi tishian mor uchel dros y lle nes dychryn Bob yn wirion – gan achosi iddo ddisgyn oddi ar y sugnwr llwch ar ei hyd ar lawr.

“Attttttishw!” gwaeddodd Atishw.

“Aaaaaaaw!” gwaeddodd Bob. Roedd ei ben-blwydd yn mynd o ddrwg i waeth.

O diar. Roedd Atishw yn ofnadwy o swil, ond roedd yn rhaid iddi fentro allan i ymddiheuro.

“…Atishw ydw i. A sori am dy ddychryn di. Dwi yn tishan yn aml iawn, dyna sut ces i fy enw. ATISHW!”

“Hmmm. Mi gei faddeuant. Bob Jones ydw i, a heddiw mae hi’n ben-blwydd arbennig iawn arna i. Ddoi di i’r gegin hefo fi i chwilio am barti?”

Wrth i Bob gyflwyno ei hun, daeth tishan arall swnllyd o geg Atishw, felly glywodd hi mo’i enw yn iawn. Edrychodd ar y pâr o drôns ar ben Bob, a phenderfynu mae’n rhaid mai Bob Trôns ddywedodd o. Dyna enw od. Bob Trôns. Ew roedd Atishw yn swil, ond roedd y sugnwr llwch coch yn edrych mor smart nes nad oedd hi’n gallu gwrthod cynnig Bob. Felly i ffwrdd a’r ddau am dro yn y cerbyd coch i’r gegin. Yn y gegin roedd llond plât o gacenni cri.

“Hwrê! Cacen ben-blwydd o’r diwedd, mae rhywun wedi cofio!” meddai Bob, cyn cychwyn bwyta llond ei fol.

“ATISHW!” atebodd Atishw wrth i baill ddisgyn arni o glwstwr o gennin pedr uwch ei phen. “Pen-blwydd Hapus Bob Trôns! ATISHW!”

Roedd y ddau yn cael modd i fyw yn y parti pen-blwydd, yn dawnsio hefo’r radio ac yn bwyta nes eu bod bron yn sâl. Ond yn sydyn daeth sŵn o’r drws ffrynt…roedd perchnogion y tŷ wedi cyrraedd adre. Rhedodd y ddau i guddio ar y silff ffenest tu ôl i’r potyn siwgr.

“LLYGOD!!” gwaeddodd Mam o’r gegin, o weld fod ôl dannedd bychain yn y cacenni cri, a rhedodd i’r cwt i nôl trap.

“Mae’n rhaid i ni ddianc drwy’r ffenestr!” meddai Bob, a ffwrdd a’r ddau nerth eu traed drwy’r ffenestr cyn i Mam ddychwelyd, a glanio ar silff y ffenestr tu allan. Roedd y llawr dan eu traed yn bell bell i ffwrdd, yn ddibyn serth i’r ddau berson bychan bach yma.

Doedd dim ond un peth amdani – cerdded yn ofalus ar hyd y lein ddillad i gyrraedd y pen draw.

Cychwynnodd y ddau yn araf, fel dau berfformiwr mewn syrcas, eu breichiau ar led i gadw balans. Un cam, dau gam, tri cham….pedwar cant o gamau – bron yno! Neidiodd Atishw a glanio’n ddiogel yr ochr draw. Yn sydyn, dechreuodd y lein ddillad ysgwyd, a neidio, a llamu i bob cyfeiriad. Ceisiodd Bob ei orau i aros ar ei draed, ond â dim ond dau gam ar ôl…disgynnodd yn bendramwnwgl o’r lein.

“NAAAAAAAAAAAAAA!” gwaeddodd Atishw, a rhedeg i chwilio am Bob ymysg y gwair a dant y llew. Ond er chwilio a chwilio, doedd dim golwg ohono. Dychwelodd Atishw i’r peiriant sychu dillad yn benisel.

* * *

Y prynhawn wedyn, roedd Atishw yn eistedd yn ei chartref yn y peiriant sychu dillad â dagrau yn llifo i lawr ei hwyneb. O’r diwedd, roedd hi wedi cwrdd â ffrind newydd, ond roedd hi wedi ei golli yn syth bin. Roedd hi hefyd yn teimlo’n euog, yn amau mai ei bai hi oedd y cwbl. Efallai fod y lein ddillad wedi ysgwyd ar bwrpas i ddial ar Atishw am fyw yn y peiriant sychu dillad – gelyn pennaf y lein ddillad hen-ffasiwn.

Daeth y perchennog â llwyth o ddillad gwlyb mewn basged, a’u stwffio i mewn at Atishw. Caeodd y drws, a cychwynnodd y peiriant chwythu gwynt poeth bendigedig drosti a throi rownd a rownd. Roedd y peiriant yn teimlo mor gyffyrddus nes iddi gychwyn hepian cysgu.

“Help!”

Meddyliodd Atishw ei bod yn clywed llais bach yn gweiddi help. Mae’n rhaid mai cychwyn breuddwydio oedd hi.

“HELP!” meddai’r llais eto – yn uwch tro ‘ma. Agorodd Atishw ei llygaid led y pen, roedd yr hosan o’i blaen yn siarad!

“HELPA FI I DDOD O’R HOSAN YMA!” meddai llais coblyn o gyfarwydd. A dyma Atishw yn gafael yn yr hosan, ac yn ei thynnu, ac yn sydyn – dyna lle’r oedd ei ffrind yn sefyll – Bob Trôns. Cofleidiodd y ddau yn hapus.

Roedd Bob wedi disgyn oddi ar y lein ddillad i mewn i hosan fawr gyffyrddus, a wedi cael ei gludo yn y fasged olchi i’r peiriant sychu dillad ar ôl i’r perchnogion adael y dillad ar y lein dros nos yn y glaw.

Diolch byth!

Roedd Bob ar fin cychwyn yn ôl am ei gartref yn y peiriant golchi dillad, pan ofynnodd Atishw,

“Beth am i ti aros yma hefo fi? Mae fy nghartref i yn glyd ac yn gynnes. A does na ddim dŵr dillad budur yn dy wlychu di bob dydd…”

Meddyliodd Bob am y cynnig hwn am funud. Mi fyddai yn methu’r staens sôs coch yn arw. Tynnodd Twm y Gwm Cnoi o’i boced a gofyn a fyddai hwnnw yn meindio yn arw symud tŷ? Ddywedodd Twm ddim gair. Cymerodd Bob hynny fel arwydd da, a felly cytunodd – ar un amod.

“Iawn, ddo i fyw atat ti Atishw. Ar un amod – dy fod di yn stopio fy ngalw i’n Bob Trôns. Bob Jones ydi fy enw!”

“ATISHW!” atebodd Atishw, a dechreuodd y ddau chwerthin llond eu boliau.

Y DIWEDD

leusa 1.JPG

leusa
Mae Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl ar werth am 4.99 o’ch siop lyfrau Cymraeg neu oddi ar http://www.carreg-gwalch.cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s